Missie en Kernwaarden

De missie van Florijn College:

‘Op inspirerende wijze ontwikkel jij je voor de economische sector.’

In deze missie:
 • zegt ‘inspirerende wijze’ iets over hoe wij ons werk vormgeven. ‘Inspirerend’ is een van  de vier kernwaarden en is de motor achter aantrekkelijk onderwijs;
 • refereert ‘ontwikkelen’ aan de levensfase waarin studenten zich bevinden, en sluit aan bij de uitgangspunten van loopbaanleren. Ontwikkelen gaat over de brede groei van de student als mens en toekomstig professional;
 • spreken we over ‘jij’ omdat wij ons bestaan ontlenen aan de aanwezigheid van studenten. Onze missie is er voor studenten en moet daarom voor hen herkenbaar zijn. En ook ROC West-Brabant kiest deze aanspreekvorm;
 • definieert ‘de economische sector’ in brede zin (voor) wie wij zijn.


De vier kernwaarden van Florijn College zijn:

Betrokken - Ondernemend - Professioneel - Inspirerend

Over deze kernwaarden kan worden gezegd:
 • ‘Betrokken’ geeft aan dat we vanuit oprechte interesse voor de student onze handelingen verrichten. We zijn onbevooroordeeld, empathisch en zoeken verbinding met de student, maar ook met elkaar en met andere stakeholders, zoals het bedrijfsleven. Betrokken is
  gecommitteerd;
 • ‘Ondernemend’ heeft raakvlakken met ondernemerschap maar meer nog dan dat met het ontplooien van een initiatiefrijke en creërende houding. Ondernemend onderwijs is activerend, out-of-the-box en gebeurt in samenwerking;
 • ‘Professioneel’ karakteriseert de wijze waarop we intern met elkaar om gaan: het doet een appèl op eigenaarschap en op een beroepshouding die constructief is, waar we aanspreekbaar zijn op verantwoordelijkheden en open staan voor feedback. Een
  professionele houding is een zelfbewuste en zelfkritische houding; 
 • ‘Inspirerend’ is de motor van het onderwijs, en van de vernieuwing er van. Inspirerend onderwijs vraagt om hedendaagse en afwisselende didactiek, en tegelijkertijd om authenticiteit. ‘Passie’ en ‘lef’ zijn kenmerkende woorden die tijdens de studiedag werden
  genoemd.

Jaarplannen en jaarverslagen zijn te vinden bij Publieke verantwoording.